Walther Prazision

WALTHER-PRÄZISION 是世界领先的高品质快速接头系统开发商和制造商。WALTHER-PRÄZISION 提供快速密封接头、单接头和多接头以及对接系统(例如复杂的机器人工具更换系统),以满足对质量、可靠性和长使用寿命的最高要求。

  • 国家: 德国

Walther Prazision公司简介:

WALTHER-PRÄZISION 是世界领先的高品质快速接头系统开发商和制造商。WALTHER-PRÄZISION 提供快速密封接头、单接头和多接头以及对接系统(例如复杂的机器人工具更换系统),以满足对质量、可靠性和长使用寿命的最高要求。


主要产品线:

单接头

低压系列:低压快速接头,用于流体介质,如水,压缩空气等。

标准材质为镀锌钢,也可选用黄铜、化学镀镍钢、不锈钢等。

 

BF系列:BF-005,BF-009,BF-012,BF-025,BF-050

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

 

CG系列:CG-G06, CG-G09, CG-G12, CG-G16, CG-G20, CG-G25

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

CK系列:CK-G09

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

 

CN系列:CN-025,CN-040,CN-050,CN-080,CN-100

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

CT系列:CT-003,CT-005,CT-007,CT-009,CT-012,CT-019

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

KL系列:KL-006, KL-012, KL-012-Z11 (PVDF), KL-030

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

KM系列:KM-006,KM-019,KM-025,KM-032,KM-050

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

LP系列:06-003,LP-003,07-003,LP-004,LV-004,LP-006,SP-006,LP-007,SP-009,LP-012,LP-019,LP-032,LP-050

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

32系列:32-006,32-009

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

LS系列:LS-006,LS-009,LS-E11

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

大通径的LS 系列:LS-012,LS-023,LS-038

 伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

LT系列:LT-006,LT-009,LT-E11

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

UF系列:UF-006,UF-007,UF-012,UF-019,UF-032

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

UM系列:UM-004,UM-005,UM-006,UM-009,UM-012

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

 

中压系列:中压快速接头,可用于水、液压油等流体介质。

标准材质为镀锌钢,部分为油磨处理;也可选用铜、化学镀镍钢、不锈钢等,可达250Bar,3600psi。

MD系列:SG-006,MD-006,MD-007,MD-012,MD-019, MD-025,MD-032,MD-050

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

CP系列:CP-006,CP-009,CP-012,CP-016

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

CH系列:CH-016,CH-020,CH-025

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

MR系列:MR-006,MR-012,MR-019,MR-032,MR-050

 

伍尔特 GEMU HBM BD 欧洲配件 德国原装进口

 

瓦尔特在舟欧:

舟欧德国分公司是在Walther Prazision北德地区的重要分销商之一,与原厂家联系密切,能够拿到在德地区的低折扣。接到国内订单后,直接向Walther Prazision工厂下单,原厂拿货,确保产品质量的同时,以低的成本完成采购。2017年全年,公司盖米品牌销售额超过240万,客户覆盖汽车行业、机械行业等多个领域。舟欧优势的价格及服务深受客户的信赖。

网站备案号
ICPXXXXX-X